Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pragniemy zapewnić wszystkim naszym akcjonariuszom serwisu łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki.

 

ZWZA 29.06.2017

 

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty: