Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pragniemy zapewnić wszystkim naszym akcjonariuszom serwisu łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki.

 

ZWZA 13.06.2019

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Dokumenty:

 

ZWZA 18.06.2018

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14.Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Dokumenty:

 

 

 

 

ZWZA 29.06.2017

 

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty: