Aktualizacja wartości udziałów spółki powiązanej

Raport Bieżący | ESPI | 2/2021

Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji, że podjął Uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o., której posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym. Aktualizacja jest podyktowana informacją uzyskaną od Beta Bio Technology Sp. z o.o. dotyczącą braku postępów w realizacji założonych wcześniej przedsięwzięć, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku. Wartość udziałów Beta Bio Technology Sp. z o.o. zostanie zrównana z ich wartością nominalną, czyli posiadane przez Emitenta udziały zostaną zaktualizowane do wartości 250.000 zł. Wcześniej posiadane udziały były wycenione na kwotę 12 722 500,00 zł. Odpis aktualizacyjny będzie równy 12 472 500 zł.

Podstawa prawna: Art. 1 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Comments are closed.