EBI

Bieżący | EBI | 8/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | EBI | 7/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła: 1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza

read more

Kwartalny | EBI | 6/2022 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Bieżący | EBI | 5/2022 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 29 marca 2022 roku uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 roku. Podstawa prawna: § 4

read more

Roczny | EBI | 4/2022 Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu   Załączniki: List

read more

Zawarcie umowy z audytorem

Bieżący | EBI | 2/2022 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęła umowa z dnia 7 lutego 2022 r. z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na

read more

Bieżący | EBI | 1/2022 Zarząd spółki pod BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.: – Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku. – Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022

read more

Kwartalny | EBI | 10/2021 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Bieżący | EBI | 8/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”,”Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna. Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wrona oraz Pana

read more

Bieżący | EBI | 9/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło następującą zmianę w Statucie Spółki: zmiana §20 w ten sposób, iż po ust. 6 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu: „7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie

read more