EBI

Raport Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3

read more

Raport Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23

read more

Raport Bieżący | EBI | 9/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Sławomira Karaszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania.

read more

Kwartalny | EBI | 8/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

read more

Raport Bieżący | EBI | 7/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23

read more

Raport Bieżący | EBI | 6/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Michała Tymczyszyna, Pana Jerzego Karaszewskiego, Pana Krzysztofa Moszkiewicza, Panią Katarzynę Mielczarek oraz Panią Izabelę Karaszewską. Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie

read more

Raport Bieżący | EBI | 5/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r. Jednocześnie Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktów nr 12 i 13

read more

Bieżący | EBI | 4/2020 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence w Sali Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

read more

Kwartalny | EBI | 3/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

read more

Roczny | EBI | 2/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu Załączniki: Raport roczny

read more