Raporty bieżące

Bieżący | ESPI | 1/2022 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% od akcjonariusza Spółki – spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik

read more

Bieżący | EBI | 1/2022 Zarząd spółki pod BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.: – Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.03.2022 roku. – Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 11.05.2022

read more

Bieżący | ESPI | 4/2021 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 3 listopada 2021 roku _”ZWZ”_: 1. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie: Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 88.708.249 Liczba głosów z

read more

Bieżący | EBI | 8/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”,”Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna. Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wrona oraz Pana

read more

Bieżący | EBI | 9/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło następującą zmianę w Statucie Spółki: zmiana §20 w ten sposób, iż po ust. 6 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu: „7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie

read more

Bieżący | EBI | 6/2021 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku. Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste. Podstawa prawna: §

read more

Bieżący | ESPI | 3/2021 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu 32-600 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ;

read more

Bieżący | EBI | 1/2021 Zarząd spółki pod BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r. 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany. Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące

read more

Raport Bieżący | ESPI | 2/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji, że podjął Uchwałę dotyczącą aktualizacji wartości udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o., której posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym. Aktualizacja jest podyktowana informacją uzyskaną od Beta Bio Technology Sp. z o.o. dotyczącą braku postępów w realizacji założonych wcześniej

read more

Raport Bieżący | ESPI | 1/2021 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej informacji pełną treść wiadomości otrzymanej dnia 15 stycznia 2021 roku, od spółki zależnej, w której Emitent posiada 25% udziałów – Beta Bio Technology Sp. z o.o., a która stanowi odpowiedź na zapytanie Zarządu Emitenta w zakresie zaawansowania stanu budowy fabryki beta-glukanu,

read more