Raporty bieżące

Raport Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3

read more

Raport Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23

read more

Raport Bieżący | EBI | 9/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu Spółki Pana Sławomira Karaszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia oraz nie zawiera przyczyn odwołania.

read more

Raport Bieżący | EBI | 7/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23

read more

Raport Bieżący | ESPI | 1/2020 Zarząd Spółki Bioerg S.A. [dalej: „Spółka”, „Emitent”] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 23 czerwca 2020 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu: UNITED S.A. – liczba akcji 6.375.000 [liczba głosów 6.375.000], co stanowi 100% w liczbie głosów uczestniczących w

read more