Harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd spółki pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

1. Raporty roczne:
– Raport roczny za rok obrotowy 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
2. Raporty kwartalne:
– Raport kwartalny I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r.
– Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.
3. Raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku ani za drugi kwartał 2019 r. _na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia_. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_

Comments are closed.