Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna

Bieżący | ESPI | 3/2021

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu 32-600 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_BIOERG_S.A..pdf

BIOERG_Tresc_projektow_uchwal_na_ZWZ.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_BIOERG_NA_ZWZ_3.11.2021.pdf

Sprawozdanie_RN_BIOERG_za_2020.pdf

Comments are closed.