Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Bieżący | EBI | 5/2019

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

  • Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOERG – czerwiec 2019.pdf

Proponowane projekty uchwał ZWZ BIOERG – czerwiec 2019.pdf

Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ BIOERG – czerwiec 2019.pdf

Wzór pełnomocnictwa ZWZ BIOERG – czerwiec 2019.pdf

Comments are closed.