OWRZ

Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia definiują zasady realizacji zamówień materiałowych dla BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie (02-083), ul. Bekasów 74, Oddział Oświęcim (32-600), ul. Chemików 1, w zakresie dostaw materiałów. Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia, zwane dalej OWRZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bioerg.pl/owrz.

§1

1. Na potrzeby OWRZ wprowadza się następujące definicje:
Zamawiający/Kupujący – BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie (02-083), ul. Bekasów 74
Dostawca – podmiot/kontrahent, od którego Zamawiający kupuje materiały
Strony – Zamawiający i Dostawca
OWRZ – Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia
Materiał – towar zdefiniowany w Zamówieniu Materiałowym
Zamówienie Materiałowe – dokument określający i definiujący przedmiot zamówienia
Miejsce dostawy: Oświęcim (32-600) ul. Chemików 1 bud. G82, chyba, że w Zamówieniu Materiałowym określono inaczej.

2. Niniejsze OWRZ są integralną częścią każdego Zamówienia Materiałowego i Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z jego postanowieniami.

 

§2

1. Warunkiem realizacji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego Zamówienia Materiałowego. Korespondencja dotycząca zamówienia może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na zamówieniu. Zamówienie Materiałowe zostaje przyjęte do realizacji przez Dostawcę w chwili otrzymania zamówienia na warunkach określonych w jego treści jak i niniejszych OWRZ.

2. Wszelkie zamiany, dodatkowe ustalenia lub wyłączenia warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą zostać zaakceptowane przez obie Strony.

 

§3

1. Zamawiane materiały muszą być dostarczone w ilościach, w cenie określonych w zamówieniu a termin dostaw i czas realizacji są dla Dostawcy wiążące.

2. Dostawca jest bezwzględnie zobowiązany informować Zamawiającego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na termin realizacji zamówienia. Zmiana terminu dostawy zdefiniowanego w zamówieniu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Dostawca wyraża zgodę na przeprowadzenie inspekcji przez Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Dostawcy o dacie planowanej inspekcji.

4. Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiałów w opakowaniu dostosowanym do jego rodzaju oraz w taki sposób by transport i składowanie nie naruszyło jego stanu. Zwrot opakowania powinien być uprzednio ustalony z Zamawiającym w przeciwnym wypadku zwrot nie będzie realizowany przez Zamawiającego.

5. Dostawca jest zobowiązany do dołączenia do dostawy dokumentów umożliwiających dokładną identyfikację, ich kontrolę co do ilości i jakości, a jeśli zachodzi taka konieczność także danych o bezpieczeństwie stosowania. Ponadto wraz z dostawą winny być dostarczone następujące dokumenty:

  • Faktura VAT lub WZ
  • Atesty materiałowe, certyfikaty
  • Kompletna dokumentacja techniczna w języku polskim, DTR, instrukcje montażu, rozruchu itp.

Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania tych dokumentów wyprzedzająco za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na zamówieniu. W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy, a kosztami zwrotu i ponownej dostawy zostanie obciążony Dostawca.

6. We wszystkich dokumentach Dostawca jest zobowiązany do przywołania numeru zamówienia Zamawiającego.

7. Za datę wykonania zamówienia przyjmuje się datę, w którym materiał zostanie przyjęty przez Zamawiającego w ilości i na  warunkach określonych z zamówieniu. W przypadku dostaw częściowych za datę wykonana przyjmuje się datę z ostatniej dostawy częściowej.

8. Dostawca zobowiązany jest do realizacji dostaw tylko w dni robocze w godzinach od 8.00 do 13.00 chyba, że Strony na bazie odrębnych ustaleń określą inne godziny dostaw. O dacie planowanej dostawy. Dostawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem oraz wskaże rodzaj transportu, a w przypadku dostawy częściowej określi ilość dostarczonych materiałów w celu ewentualnego zabezpieczenia przez Zamawiającego potrzebnego sprzętu do rozładunku. Zamawiający przystąpi do rozładunku tylko wtedy gdy materiał będzie rozmieszony w sposób umożliwiający do niego dostęp tj. bez konieczności przekładania innych materiałów nie będących przedmiotem zamówienia. W innym przypadku Zamawiający ma prawo do obciążenia Dostawcy kosztami dodatkowego rozładunku i załadunku materiałów nie będących przedmiotem zamówienia. W przypadku dostawy materiałów realizowanych poza w/w godzinami Zamawiający ma prawo do obciążenia Dostawy dodatkowymi kosztami związanymi z pracą sprzętu i ludzi zaangażowanych do rozładunku.

 

§4

1. Wartość zamówienia jest stała i o ile nie ustalono inaczej obejmuje cenę materiału, koszty opakowania, transportu, podatki, cło, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty dostawy aż do momentu dostawy przedmiotu zamówienia na wskazany adres.

2. Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona faktura VAT, na której określono ilość i ceny jednostkowe materiału, warunki i termin płatności określony w zamówieniu, a jeśli były także wszystkie zapłacone zaliczki. Ponadto na fakturze winien być przywołany numer zamówienia Zamawiającego.

3. Przez datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku gdy dostawa nie zostanie zrealizowana zgodnie z zamówieniem, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności lub przedłużenia terminu płatności do czasu kompletnej realizacji dostawy przez Dostawcę. Nie ogranicza to prawa Zamawiającego do naliczenia kar określonych w §6.

 

§5

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawy, w szczególności gdy:

  • Opóźnienie w realizacji dostawy przekracza 7 dni w odniesieniu do terminu realizacji określonego w zamówieniu.
  • Wystąpi dostawa niezgodna z dokumentacją, normami jakościowymi, warunkami technicznymi, które uniemożliwiają lub utrudniają montaż lub odbiór przez Zamawiającego lub są niekompletne, niezgodne ilościowo.

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zamówienia na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.

 

§6

1. Zamawiający jest upoważniony do naliczenia następujących kar:

  • Za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zamówienia w odniesieniu do terminu realizacji 1% wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wartość naliczonych kar zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury/faktur wystawionej przez Dostawcę
  • Za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych atestów, certyfikatów, instrukcji i innych dokumentów jakościowych o których mowa w §3 – 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wartość naliczonych kar zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury/faktur wystawionej przez Dostawcę
  • Za odstąpienie od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy– 10% wartości zamówienia brutto
  • Za odstąpienie od zamówienia przez Dostawcę – 10% wartości zamówienia brutto

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary, nawet gdy nie poniósł szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 

§7

1. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia jest równoznaczne z tym, że Strony zawarły umowę o treści określonej w zamówieniu. Brak pisemnego oświadczenia o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie 2 dni od daty jego otrzymania jest rozumiane jako bezwarunkowa akceptacja przez Dostawcę wszystkich warunków określonych w zamówieniu i w OWRZ. Do zawarcia umowy pomiędzy Stronami dochodzi z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez Dostawcę.

2. Odwołanie oferty przez Dostawcę jest możliwie tylko i wyłącznie przed terminem wysłania przez Zamawiającego do Dostawcy zamówienia będącego odpowiedzią na ofertę.

 

§8

1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony materiał będzie zgody z zamówieniem i dokumentacją taką jak: specyfikacje, rysunki itp. oraz, że będzie wolny od wad i usterek, dobrej jakości, nowy i nieużywany. Ponadto Dostawca gwarantuje, że materiał będzie spełniał wszelkie normy techniczne, technologiczne niezbędne do prawidłowego zastosowania oraz że będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami UDT/TDT.

2. Dostawca jest zobowiązany do dołączenia do materiału stosownych atestów, certyfikatów, poświadczenia itp. potwierdzających jakość dostarczonego materiału.

3. W przypadku stwierdzenia wad i nieprawidłowości Zamawiający jest uprawniony do żądania niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od zamówienia.

4. Zamawiający ma prawo po uprzednim powiadomieniu Dostawcy do naprawy lub wymiany części przedmiotu zamówienia we własnym zakresie w przypadku gdy są one drobne i niezbędne do uniknięcia dalszych szkód lub są konieczne do przeprowadzenia niezwłocznie. Wszystkie poniesione koszty naprawy przez Zamawiającego muszą być zwrócone przez Dostawcę.

 

§9

1. W przypadku sprzeczności poszczególnych postanowień OWRZ z zapisami zamówienia zastosowanie mają zapisy zamówienia z tym, że wyłączeniu nie podlegają pozostałe zapisy OWRZ.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWRZ lub zamówieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne postanowienia prawa polskiego.