Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2017 z dnia 23 października 2017 r. Spółka dnia 15 grudnia 2017 r. zawarła z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 25 151 224,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy) z czego kwota dofinansowania wynosi 9 082 867,50 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Dofinansowanie zostało udzielone w celu realizacji projektu pt. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology. Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej”.

Comments are closed.