Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany Statutu Emitenta- zmiana nazwy oraz siedziby Spółki

Bieżący | EBI | 2/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 Zarząd spółki BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Bioerg Spółka Akcyjna) („Spółka”) informuje, że powziął informację o dokonanej w dniu 17 lutego 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2022 roku.
Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki dotyczą zmiany nazwy spółki z Bioerg Spółka Akcyjna na BRG Spółka Akcyjna oraz zmiany siedziby Spółki z miasta Oświęcim na miasto Warszawa.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BIOERG_STATUT.pdf

Comments are closed.