Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd Spółki BIOERG S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 28 września 2020 r. powziął informację o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść dokonanych zmian Statutu Spółki znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Załącznik do raportu bieżącego nr 10_2020

Comments are closed.