Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 40/2016

Zarząd spółki pod firmą BIOERG S.A. ( „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 5 grudnia 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS, wpisu zmian statutu związanych z uchwałami nr 3-4 podjętymi w dniu 20 września 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W związku z powyższym zmianie uległy §2 ust. 1 oraz §5 ust. 2 Statutu. O treści planowanych zmian Statutu Spółki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 w dniu 23 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.