Raporty giełdowe

Bieżący | ESPI | 5/2021 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Beta Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie _”Beta Bio Technology”_, tj. 2.500 udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego tej spółki _”Udziały”_ .

read more

Kwartalny | EBI | 10/2021 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Bieżący | ESPI | 4/2021 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 3 listopada 2021 roku _”ZWZ”_: 1. New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie: Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 88.708.249 Liczba głosów z

read more

Bieżący | EBI | 8/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”,”Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna. Następnie ZWZ podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wrona oraz Pana

read more

Bieżący | EBI | 9/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło następującą zmianę w Statucie Spółki: zmiana §20 w ten sposób, iż po ust. 6 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu: „7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie

read more

Bieżący | EBI | 6/2021 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5 października 2021 roku. Powodem rezygnacji Pana Radosława Grabosia są względy osobiste. Podstawa prawna: §

read more

Bieżący | ESPI | 3/2021 Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Oświęcimiu 32-600 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ;

read more

Kwartalny | EBI | 4/2021 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Kwartalny | EBI | 3/2021 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Roczny | EBI | 2/2021 Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: List do

read more