Raporty giełdowe

Bieżący | ESPI | 3/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | EBI | 8/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.

read more

Bieżący | EBI | 7/2022 Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje, że podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) powierzyła: 1. Panu Andrzejowi Wrona pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. Panu Michałowi Krzyżanowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3. Pani Natalii Gołębiowskiej pełnienie funkcji Sekretarza

read more

Kwartalny | EBI | 6/2022 Zarząd Spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

read more

Bieżący | EBI | 5/2022 Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) informuje iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 29 marca 2022 roku uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 roku. Podstawa prawna: § 4

read more

Bieżący | ESPI | 2/2022 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75% od akcjonariusza Spółki – spółki Marvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik

read more

Bieżący | ESPI | 1/2022 Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% od akcjonariusza Spółki – spółki New Tech Venture S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik

read more

Roczny | EBI | 4/2022 Zarząd Spółki Bioerg S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu   Załączniki: List

read more

Bieżący | EBI | 3/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2022 roku Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok („Raport”) na dzień 21 marca 2022 r. Pierwotna data publikacji tego Raportu

read more

Zawarcie umowy z audytorem

Bieżący | EBI | 2/2022 Zarząd Bioerg S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2022 r. do Spółki wpłynęła umowa z dnia 7 lutego 2022 r. z firmą audytorską IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, NIP 525-254-28-90, wpisanej na

read more