Raporty giełdowe

Bieżący | EBI | 9/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego

read more

Bieżący | EBI | 10/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 22 marca 2023 roku Prezes Zarządu Spółki złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 22 marca 2023 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7

read more

Bieżący | ESPI | 2/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spólki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

read more

Bieżący | EBI | 8/2023 Zarząd Spółki BRG S.A. przekazuje raport roczny Spółki za 2022 rok wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Klomfas – Prezes Zarządu Załączniki: BRG_SF_2022 (1).pdf

read more

Bieżący | EBI | 7/2023 Zarząd Spółki BRG S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że otrzymał od firmy audytorskiej iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („iAudit”) wypowiedzenie umowy 8/2022 zawartej w dniu 07.02.2022 r. na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, sporządzonych na dzień 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym

read more

Bieżący | EBI | 6/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Michała Krzyżanowskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 marca 2023 roku („Oświadczenie”). W treści Oświadczenia nie podano powodów rezygnacji. Podstawa prawna:

read more

Bieżący | EBI | 5/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Krzysztofa Moszkiewicza i Pani Natalii Gołębiowskiej oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 marca 2023 roku („Oświadczenia”). W treści Oświadczeń nie

read more

Bieżący | EBI | 4/2023 Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sławomira Karaszewskiego i Pana Jana Karaszewskiego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 3 marca 2023 roku („Oświadczenia”). W treści Oświadczeń nie

read more

Bieżący | EBI | 3/2023 Zarząd spółki BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki z miasta Oświęcim na miasto Warszawa, o którym Emitent informował w raporcie

read more

Bieżący | EBI | 2/2023 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 Zarząd spółki BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej Bioerg Spółka Akcyjna) („Spółka”) informuje, że powziął informację o dokonanej w dniu 17 lutego 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki

read more