Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący 5/2018
Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisane zostało porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z Best Capital sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 31 marca 2018 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Comments are closed.