Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Bioerg S.A.

Raport Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2020 r.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami ZWZ z dnia 23.06.2020 r.

Comments are closed.