Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

WZA 29.12.2022

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim.

 

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf

WZA 3.11.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

 

BIOERG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

BIOERG_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za 2021.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 28.06.2022.pdf

BIOERG_Treść uchwał podjetych na ZWZ 28.06.2022.pdf

WZA 3.11.2021

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołał na dzień 3 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbyło się w Oświęcimiu 32-600 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9.

 

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_BIOERG_S.A..pdf

BIOERG_Tresc_projektow_uchwal_na_ZWZ.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_BIOERG_NA_ZWZ_3.11.2021.pdf

Sprawozdanie_RN_BIOERG_za_2020.pdf

 

ZWZA 23.06.2020

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence w Sali Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Dokumenty:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOERG 23.06.2020.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU ZWZ BIOERG 23.06.2020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA BIOERG 23.06.2020.pdf

 

ZWZA 13.06.2019

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołał na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

Dokumenty:

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. UNITED S.A.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %

 

ZWZA 18.06.2018

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

 

Dokumenty:

 

 

 

ZWZA 29.06.2017

 

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty: