Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZWZA 23.06.2020

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence w Sali Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana siedziby Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

 
Dokumenty: 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOERG 23.06.2020.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU ZWZ BIOERG 23.06.2020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA BIOERG 23.06.2020.pdf

 

ZWZA 13.06.2019

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej “Emitent”) zwołał na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

Dokumenty:

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. UNITED S.A.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 6 375 OOO
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 6 375 000
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,27 %

 

 

ZWZA 18.06.2018

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej “Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14.Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Dokumenty:

 

 

 

 

ZWZA 29.06.2017

 

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty: