Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską BRG

Bieżący | EBI | 7/2023

Zarząd Spółki BRG S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że otrzymał od firmy audytorskiej iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („iAudit”) wypowiedzenie umowy 8/2022 zawartej w dniu 07.02.2022 r. na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, sporządzonych na dzień 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2022 („Umowa”). Rozwiązanie Umowy nastąpiło we wszystkich aspektach, dotyczących badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
Powodem wypowiedzenia jest przekroczenie umówionego terminu przedłożenia podpisanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
Rozwiązanie Umowy nastąpiło w oparciu art. 66 ust. 7 pkt 1. Ustawy o rachunkowości.
Przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.