Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Emitenta

Raport bieżący 7/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie(dalej: „Emitent”) podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 6.07.2017 r. umowy inwestycyjnej (dalej: „Umowa”) ze spółką Beta Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”).

Umowa określa warunki inwestycji finansowej w Spółkę. Zasady współpracy obu stron polegać będą w szczególności na zwiększeniu zaangażowania Emitenta w Spółkę poprzez objęcie 45% udziałów Spółki.

Planowana kwota zaangażowania finansowego Emitenta w Spółkę będzie wynosić nie mniej niż 12.000.000,00 zł ( dwanaście milionów złotych) (dalej: „Kwota finansowania”).

Kwota finansowania zostanie pokryta poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego.

Wpłata Kwoty finansowania przez Emitenta do Spółki dokonana zostanie tytułem objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Ilość nowych udziałów objętych przez Emitenta w Kapitale zakładowym Spółki nie może przekroczyć 70% kapitału zakładowego.

Nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Comments are closed.