Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 1/2017

Na mocy drugiej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Obie umowy obowiązują od dnia ich podpisania.
Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.