Zbycie udziałów spółki Beta Bio Technology Sp. z o.o.

Bieżący | ESPI | 5/2021

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Beta Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie _”Beta Bio Technology”_, tj. 2.500 udziałów stanowiących 25% kapitału zakładowego tej spółki _”Udziały”_ .

Udziały zostały nabyte przez osoby fizyczne _”Kupujący”_ na podstawie dwóch umów sprzedaży za łączną cenę 250.000,00 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_ _”Cena”_. Cena zostanie zapłacona przez Kupujących w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Transakcja jest wynikiem braku postępów w realizacji założonych przez Beta Bio Technology przedsięwzięć, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku oraz związanej z tym dokonanej przez Spółkę aktualizacji wartości udziałów Beta Bio Technology i zrównaniem jej z ich wartością nominalną, tj. do 250.000,00 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych_, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji Emitent nie posiada żadnych udziałów Beta Bio Technology.

Comments are closed.