Zmiana adresu Spółki

Bieżący | EBI | 3/2023

Zarząd spółki BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki z miasta Oświęcim na miasto Warszawa, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 został także zmieniony adres Spółki.
Nowy adres Spółki jest następujący:
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa.
Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.