Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku akcji Emitenta

Raport bieżący | EBI | 8/2019

Zarząd BIOERG S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pełnienie funkcji animatora rynku akcji Emitenta zawartej w dniu 13 stycznia 2011 roku z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego tj. 31 lipca 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. zawarł umowę z Alior Bank S.A. o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect dla akcji Emitenta. Nowa umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Comments are closed.