Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok.

Bieżący | EBI | 2/2019

Zarząd Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku
z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji przedstawionych danych a także możliwością dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych, jednostkowy raport roczny za rok 2018 r. nie zostanie opublikowany w terminie wynikającym z raportu EBI nr 1/2019 z dn. 12 luty 2019 r. Zgodnie z harmonogramem raportów okresowych, raport roczny za 2018 rok Emitent miał opublikować w dniu 21 marca 2019 r. Powyższy raport roczny za rok 2018 zostanie opublikowany nie później niż w dniu 30 marca 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 1) i pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Comments are closed.