Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 listopada 2021

Bieżący | EBI | 9/2021

Zarząd Spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło następującą zmianę w Statucie Spółki:

zmiana §20 w ten sposób, iż po ust. 6 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.