Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 grudnia 2022 roku

Bieżący | EBI | 16/2022

Zarząd spółki Bioerg S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2022 r. („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmieniło § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Firma Spółki brzmi Bioerg Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Bioerg S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi BRG Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BRG S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.”

Ponadto, NWZ podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmieniło § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Siedziba Spółki mieści się w Oświęcimiu.”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Comments are closed.