Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 2/2023

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spólki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

BRG_NWZ_19.04.2023_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

BRG_NWZ_19.04.2023_Projekty_uchwal.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_BRG_NA_NWZ_19.04.2023.pdf

Comments are closed.