Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRG

Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BRG_NWZ_19.04.2023_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

BRG_NWZ_19.04.2023_Projekty uchwał.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BRG NA NWZ 19.04.2023.pdf

Comments are closed.