Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 14/2022

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf

BIOERG_NWZ_28.12.2022_Projekty uchwał.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA NWZ 28.12.2022.pdf

Comments are closed.