Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 3/2022

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu _”Emitent”, „Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik Opis
BIOERG_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
BIOERG_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na zwołane ZWZ
WZOR_PELNOMOCNICTWA_BIOERG_NA_ZWZ_28.06.2022.pdf Wzór pełnomocnictwana zwołane ZWZ
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Bioerg_S.A._za_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok

Comments are closed.