Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 11/2018

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, _dalej „Emitent”_ zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
14.Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

ZWOLANIE_ZWZ__BIOERG_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_BIOERG_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_BIOERG_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_WALNEGO_ZGROMADZENIA_SPOLKI_BIOERG_NA_ZWZ_06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_BIOERG_06.2018.pdf

Comments are closed.