Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | EBI | 8/2022

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.00, w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Załączniki:

BIOERG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

BIOERG_ZWZ_Projekty uchwał.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bioerg S.A. za 2021.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA BIOERG NA ZWZ 28.06.2022.pdf

Comments are closed.